ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี พร้อมวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรินทร์ โตจริง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณกิจจาธาร
ตำแหน่ง : กำกับติดตามการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม เข็มทอง
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ สมเคราะห์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ ยาพรม
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนันต์ ค้าไม้
ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงานฝ่ายบริหารบุคคลและกิจกรรมนักเรียน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :