ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรำพึง นฤทุกข์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณภัทร เกษประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย