ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนงเยาว์ ไชยมุติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางบุญนำ ลอยบัณฑิตย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นายสมหมาย บัวอ้น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0