ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชดาภรณ์ พันธ์เรือง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุพรรณา ชาญสมาธิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่าย
ครู คศ.2

นายกิจจา สมากร