ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภูษณ หอมเย็น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมานพ ยอดเกตุ
ครู คศ.2