ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวทองสุข เพ็ญศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุรชัย ไทยสาย
ครู คศ.2