ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
20
12
32
1
ม.2
15
11
26
1
ม.3
14
14
28
1
รวมมัธยมต้น
49
37
86
3
ม.4
8
8
16
1
ม.5
16
14
30
1
ม.6
14
15
29
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
38
37
75
3
รวมทั้งหมด
87
74
161
6