ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจของโรงเรียน

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพเต็มศักยภาพของผู้เรียน

2. เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม

3. นำเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีปลอดจากสิ่งเสพติด

5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

7. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ต่อผู้เรียน

8. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ