ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม มุ่งพัฒนาคน พัฒนางาน บนพื้นฐานความสามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม โดยผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่โรงเรียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประสานสัมพันธ์กับชุมชน