ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                                                       ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 
สัญลักษณ์โรงเรียน
ลักษณะ  เศียรพระพุทธรูปสุโขทัย  
คติพจน์  “ปญญา โลกสมิ ปชโชโต”
    (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

ปรัชญา  เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
สีประจำโรงเรียน        ม่วง-เหลือง     
สีม่วง   หมายถึง   ปัญญาอันล้ำเลิศ
               สีเหลืองหมายถึง ศาสนาซึ่งเป็น  แนวทางแห่งชีวิต
อักษรย่อชื่อโรงเรียน  น.ว.