ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ส.ค. 61 วันวิทยาศาสตร์ 2561
01 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 กีฬาสี ม่วง เหลือง เกมส์
14 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู 2561
14 มิ.ย. 61 เลือกตั้งสภานักเรียน 2561
10 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่1/2561