ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน 102/27(เกษตร-อุตสาหกรรม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารคหกรรม แบบ GEN.H   1 หลัง