ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ 216 ค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารเรียนแบบ 216 ค.  1  หลัง    8  ห้องเรียน